បណ្តាញ

GADC មានតួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់បណ្តាញសំខាន់ៗចំនួនបី

i. បណ្តាញយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ (GADNet) គឺជាក្រុមតំណាងចំនួន 62 មកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតស៊ូមតិដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ii. បណ្តាញបុរសកម្ពុជា (CMN) មានសមាជិកបុរសចំនួន 600 នាក់ មកពីការងារសង្គមផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីលុបបំបាត់ VAW និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រី ដោយធ្វើការជាមួយបុរសគ្រប់កម្រិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមបុរសបានសហការជាមួយបណ្តាញបុរសក្នុងតំបន់ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងការកសាងសមត្ថភាពលើភាពប្រែប្រួលយេនឌ័រ និងភាពជាបុរស។

iii. គណៈកម្មាធិការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ (CPWP) គឺជាចលនាស្ត្រីដែលធ្វើការដើម្បីតស៊ូមតិ និងបញ្ចុះបញ្ចូលគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី។ CPWP កំពុងធ្វើការនៅថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីតស៊ូមតិសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី និងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់បញ្ហានេះ។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005 គោលដៅរបស់ CPWP គឺដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិទទួលបានរបស់ស្ត្រី វត្តមាន និងឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ CPWP មានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនតាមរយៈបេសកកម្មពីរ។ ទីមួយគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ និងតស៊ូមតិសម្រាប់ការចូលរួម និងតំណាងឱ្យស្ត្រី និងបុរសស្មើគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការិយាល័យសាធារណៈ។ ហើយទីពីរគឺការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីអំពីសម្លេង សមត្ថភាព និងសកម្មភាពរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយ។ អាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ CPWP រួមមានៈ បណ្តាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមូហភាព។ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព; ឥទ្ធិពលលើការកំណត់របៀបវារៈ និងគោលនយោបាយ; និងផ្តល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីវ័យក្មេង។GADC ជាសមាជិកនៃ CPWP ក្នុងឆ្នាំ 2005 ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋាននៃ CPWP ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2012។ លេខាធិការដ្ឋានតស៊ូមតិនៅថ្នាក់ជាតិ ចំណែកសមាជិក CPWP កំពុងធ្វើការនៅថ្នាក់ខេត្ត និងមូលដ្ឋាន។ វិធីសាស្រ្តចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវនេះ ជួយផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅគ្រប់កម្រិតនៃរដ្ឋាភិបាល។