ប្លុក

ប្រវត្តិសាស្ត្រស្រ្តី

ផ្សាយ​ថ្ងៃ ពុធ 04, 24

កាលពីថ្ងៃទី ២៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកចូលរួមមកពីមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះ និងក្រុមការងារហ្គេដស៉ី បានចូលរួមអបអរសាទរសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនៅក្នុង ខែប្រវត្តិសាស្ត្រស្រ្តី រួមមានភាពខ្លាំង និងភាពធន់របស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោក យើងបន្តលើកកម្ពស់ ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ។

 

អ្នកចូលរួមបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងរូបភាព សហគមន៍ដែលខ្លួនចង់រស់នៅ។ អ្នកចូលរួមបានបង្ហាញការបន្តជម្រុញទឹកចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការពង្រីកសំឡេងរបស់ពួកខ្លួន ទៅលើ ផាសុកវត្ថុ (ការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល) ក្នុងការចូលរួម លើវិស័យការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងសេវាសាធារណៈសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ជាពិសេសជនមានពិការភាព។

 

#GADC #EmbraceAbility #IWD2024 #iwdcambodia