ទស្សនៈរបស់បុរស

ការបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនៈបុរសរបស់ពួកយើង

បណ្តាញបុរសកម្ពុជា
កិច្ចពិភាក្សា និងទស្សនៈបុរស

"កម្ម និងបាបមិនគួរជាកត្តាចំបងទេ (បើការរំលូត គឺទាក់ទងនឹងសុខភាព) មានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះ ដូចជាក្នុងការពិចារណាលើហានិភ័យដល់អាយុមាតា ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គម ការផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនក្នុងបន្ទុកគ្រួសារជាដើម …"

ទាញយក