កម្រងឯកសារ

កម្រងឯកសាររបស់ពួកយើង

ហ្វេមមីនីស
ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបហ្វេមនីស
ការដឹកនាំក្នុងការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម, ការប្រើប្រាស់អំណាចធនធាន និងជំនាញ, ក្នុងភាពបំប្លែងចម្រុះភាពនិងបរិយាប័ន្ន។
ទាញយក
ដំណើររឿងរបស់
"ហា ហា"
ហាហាគឺមានឆ្នូតពណ៌ស្វាយនិងគួរឱ្យមានមោទនភាពណាស់។
ទាញយក