កម្រងឯកសារ

កម្រងឯកសាររបស់ពួកយើង

ហ្វេមមីនីស
ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបហ្វេមនីស
ការដឹកនាំក្នុងការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម, ការប្រើប្រាស់អំណាចធនធាន និងជំនាញ, ក្នុងភាពបំប្លែងចម្រុះភាពនិងបរិយាប័ន្ន។
ទាញយក
ដំណើររឿងរបស់
"ហា ហា"
ហាហាគឺមានឆ្នូតពណ៌ស្វាយនិងគួរឱ្យមានមោទនភាពណាស់។
ទាញយក
រីករាយទិវានៃ
ក្តីស្រលាញ់
ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារGADC សូមចែករំលែកក្តីស្រលាញ់
និងការយល់ដឹងដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព
សមធម៌ ចម្រុះភាព និងបរិយាប័ន្ន
ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា។
រីករាយទិវានៃក្តីស្រលាញ់! 💝
ទាញយក