សេវាកម្ម

នៅ GADC យើងបានធ្វើការជាង 15 ឆ្នាំលើយេនឌ័រ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ការប្តេជ្ញាចិត្ត ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងបណ្តាញរបស់យើងបានធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាស្ថាប័នយេនឌ័រឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយវាជាការងាររបស់យើងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មយេនឌ័រដ៏ល្អដល់សាធារណៈជន និងអតិថិជនរបស់យើង។

ការបណ្តុះបណ្តាល៖ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលយេនឌ័ររបស់យើងរួមបញ្ចូលនូវប្រធានបទអន្តរវិន័យជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃការរៀនសូត្រ និងការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាសម្រាប់អ្នកចូលរួម ព្រមទាំងអាចឱ្យពួកគេអនុវត្តគោលគំនិតយេនឌ័រនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។ ម៉ូឌុល និងខ្លឹមសារត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងពិសេសតាមសំណើរបស់អតិថិជនរបស់យើង។ ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងបានផ្តល់ប្រធានបទដូចខាងក្រោមៈ

  • គោលគំនិតយេនឌ័រទូទៅ – មនោគមវិជ្ជា និង Stereotype
  • ការវិភាគយេនឌ័រ និងការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅក្នុងគម្រោងឬកម្មវិធី និងអង្គការ
  • ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅក្នុងអង្គការ
  • យេនឌ័រ និងការអប់រំ
  • យេនឌ័រ និងអភិបាលកិច្ចល្អ
  • ការសម្របខ្លួន និងកាត់បន្ថយយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
  • យេនឌ័រ និងវិមជ្ឈការ
  • វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើយេនឌ័រ និងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
  • ការពង្រឹងយេនឌ័រ និងស្ត្រី
  • យេនឌ័រ និងកសិកម្ម

ការបង្វឹក ការណែនាំ ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេស៖ លើសពីការបណ្តុះបណ្តាល យើងក៏គាំទ្រអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើយេនឌ័រ ការបង្វឹក និងការបង្ហាត់បង្រៀនលើការងារដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។

ការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយយេនឌ័រ៖ គោលនយោបាយយេនឌ័របានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ចាំបាច់ដែលលើកកម្ពស់សន្តិភាព សុខដុមរមនា ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររវាងបុរស និងស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នមួយ។ ដោយយល់ពីតម្រូវការនេះ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយយេនឌ័រពេញលេញសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង និង/ឬជួយពួកគេឱ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។

ការស្រាវជ្រាវយេនឌ័រ៖ ក្នុងនាមជាក្រុមអ្នកជំនាញយេនឌ័រ យើងមើលឃើញថាខ្លួនយើងជាដៃគូស្រាវជ្រាវដែលសមស្របបំផុតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវណាមួយទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសរបស់យើងអាចធានាថា គំនិត និងទិដ្ឋភាពនៃយេនឌ័រត្រូវបានពិនិត្យ និងយល់បានយ៉ាងល្អ។

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងយេនឌ័រ៖ ក្នុងនាមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកឈានមុខគេលើយេនឌ័រ យើងបានបង្ហាញបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ចំណេះដឹងបច្ចេកទេស ក្រុមការងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងអាចធានាបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃការសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងគោលបំណងរបស់គម្រោង ជាមួយនឹងពេលវេលា និងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ។