សេវាកម្ម

នៅ GADC យើងបានធ្វើការលើសពី 15 ឆ្នាំលើយេនឌ័រ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តការប្តេជ្ញាចិត្តជំនាញបទពិសោធន៍និងបណ្តាញរបស់យើងបានធ្វើអោយយើងក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នយេនឌ័រឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយវាជាការងាររបស់យើងក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាយេនឌ័រដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់សាធារណជននិងអតិថិជនរបស់យើង។

a

ការបណ្តុះបណ្តាល: កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីយេនឌ័ររបស់យើងរួមមានប្រធានបទអន្តរឌីជីថលជាច្រើនទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានានូវការរៀនសូត្រនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាខ្ពស់សម្រាប់អ្នកចូលរួមក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតិឱ្យពួកគេអនុវត្តគំនិតយេនឌ័រនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។ ម៉ូឌុលនិងមាតិកាត្រូវបានតាក់តែងយ៉ាងពិសេសយោងតាមការស្នើសុំពីអតិថិជនរបស់យើង។ អស់រយៈពេល 15 ឆ្នាំមកហើយយើងបានផ្តល់នូវប្រធានបទដូចខាងក្រោម:

  • ទស្សនៈយេនឌ័រទូទៅ – មនោគមវិជ្ជានិងស្ទីរីយ៉ូ
  • ការយ្រនឌ័រនិងការបញ្រ្ជាបយេនឌ័រនៅក្នុងគម្រោង / កម្មវិធីនិងអង្គការ
  • បញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅក្នុងអង្គការ
  • យេនឌ័រនិងការអប់រំ
  • យេនឌ័រនិងអភិបាលកិច្ចល្អ
  • យេនឌ័រនិងការបន្ស៊ាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការបន្ធូរបន្ថយ
  • យេនឌ័រនិងវិមជ្ឈការ
  • យេនឌ័រនិងអភិក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
  • យេនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី
  • យេនឌ័រនិងកសិកម្ម
a

ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេស: ក្រៅពីការបណ្តុះបណ្តាលយើងក៏គាំទ្រដល់អតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេសស្តីពីយេនឌ័រការបង្វឹកនិងការណែនាំអំពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ។

a

ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយយេនឌ័រគោលនយោបាយយេនឌ័របានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ចាំបាច់មួយដែលលើកកម្ពស់សន្តិភាពភាពសុខដុមការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររវាងបុរសនិងស្រ្តីនៅក្នុងស្ថាប័នមួយ។ ការយល់ដឹងពីតម្រូវការនេះយើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មមួយក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយយេនឌ័រពេញលេញសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនិង / ឬជួយពួកគេអភិវឌ្ឍខ្លួន។

a

ការស្រាវជ្រាវអំពីយេនឌ័រ: ជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយេនឌ័រ, យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដៃគូស្រាវជ្រាវដ៏សមស្របបំផុតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវណាមួយដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៏របស់យើងអាចធានាថាគំនិតនិងទិដ្ឋភាពនៃយេនឌ័រត្រូវបានពិនិត្យនិងយល់ច្បាស់។

a

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងយែនឌ័រ: ជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈានមុខគេលើយេនឌ័រយើងមានបទពិសោធក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសក្រុមការងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចធានានូវសមិទ្ធផលកម្រិតខ្ពស់នៃគោលបំណងនិងគោលដៅគម្រោងជាមួយនឹងពេលវេលានិងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ។