សហការជាមួយយើង

ភាពជាដៃគូជាមួយ GADC

យើងរួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

 

នៅ GADC យើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូរបស់យើងសម្រាប់ការគាំទ្រការងាររបស់យើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន។

 

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិភាក្សាពីឱកាសភាពជាដៃគូជាមួយ GADC សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ info@www.gadc.org.kh

 

យើងក៏ស្វាគមន៍ការបរិច្ចាគគ្រប់ទំហំ ដើម្បីគាំទ្រការងាររបស់យើង។ បើគ្មានការគាំទ្រដ៏សំខាន់នេះទេ យើងនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានទេ។