ប្រវត្តិអង្គការររបស់យើង

អង្គការចាប់ផ្តើមបង្កើតក្នុងឆ្នាំ 1997 ជាកម្មវិធីពាក់កណ្តាលស្វយ័តនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់កម្ពុជា (CCC) យើងបានរីកចម្រើនទៅជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក្នុងសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ។ ដំណើរការនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ឯកសារជាវីដេអូ