ផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី

អ្វីដែលយើងធ្វើ

ដើម្បីអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន GADC បានអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រសហគមន៍នៃកម្មវិធីស្នូលចំនួនបីរួមមាន ការតស៊ូមតិ និងបណ្តាញ ការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ និងកម្មវិធីអប់រំបែបហ្វេមមីនីស។ ខណៈពេលដែល GADC មានតួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់បណ្តាញសំខាន់ៗចំនួនបី។ អង្គការ​នឹង​ប្រើប្រាស់​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើការ​ក្នុង​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក និង​អន្តរជាតិ និង​អង្គការ​ពហុភាគី និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ។

តស៊ូមតិ និងបណ្តាញ

កម្មវិធីតស៊ូមតិ និងបណ្តាញរបស់យើងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រ តាមរយៈការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៃបណ្តាញ យុទ្ធនាការ ការបោះពុម្ពផ្សាយ…

ផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

កម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និងសុខភាពរវាងស្ត្រី និងបុរស លើកម្រិតបុគ្គល នៅក្នុងស្រុកគោលដៅចំនួន 3 ក្នុងខេត្តចំនួន 3…

បណ្តាញបុរសកម្ពុជា

បណ្តាញបុរសកម្ពុជា (CMN) មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបុរសឱ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌យេនឌ័រ និងធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់…

កម្មវិធីអប់រំបែបហ្វេមមីនីស

ក្រុមការងារកម្មវិធីអប់រំបែបហ្វេមមីនីស ធ្វើការរួមគ្នា ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រពេញលេញនៅក្នុងស្ថាប័ន និងសង្គម តាមរយៈដំណើរការបែបហ្វីមីនីស…

ប្រវត្តិអង្គការរបស់យើង

អង្គការចាប់ផ្តើមបង្កើតក្នុងឆ្នាំ 1997 ជាកម្មវិធីពាក់កណ្តាលស្វយ័តនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់កម្ពុជា (CCC) យើងបានរីកចម្រើនទៅជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំមួយជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់…

ម្ចាស់ជំនួយ/ដៃគូគម្រោង