ផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និងសុខភាពល្អរវាងស្ត្រី និងបុរសលើកម្រិតបុគ្គលនៅក្នុងស្រុកគោលដៅចំនួន 3 ក្នុងខេត្តចំនួន 3 គឺខេត្តព្រៃវែង កំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់។ កម្មវិធីនេះបណ្តុះបណ្តាលស្ត្រី និងបុរសឱ្យក្លាយជាធនធានសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគេ ដូច្នេះសមាជិកនៃសហគមន៍ទាំងនេះអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហារសើប ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាល្បែងស៊ីសង ឬភាពក្រីក្រ នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមិនមានការគំរាមកំហែង។

លទ្ធផលរំពឹងទុកពីគម្រោង៖

លទ្ធផលទី ១

ការកើនឡើងចំនួនស្ត្រី និងយុវជនក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំ និងឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគមន៍ អាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិ។

លទ្ធផលទី ២

ការបង្កើនគណនេយ្យភាព និងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

លទ្ធផលទី ៣

បង្កើនសកម្មភាពរួមគ្នាគាំទ្រដល់ការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រី។

លទ្ធផលទី ៤

បង្កើនការប្រើប្រាស់ភស្តុតាង ដើម្បីរៀបចំការអនុវត្តរបស់យើង។