ប្លុកពួកយើង

អានប្លុកពួកយើង

ទស្សនៈទានយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ
🌳វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ទស្សនៈទានយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ” ដល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ(CPA)...
អានបន្ត
ការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារ និងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទ
GADC បានចូលរួមសិក្ខាសាលាលើកទី2ស្តីពីការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារ និងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទ...
អានបន្ត
អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (GADC)រួមចំណែកការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់តំបន់
GADC បានចូលរួមសម្របសម្រួលនៅកិច្ចពិភាក្សាវេទិកាអង្គការសង្គមសុីវិល អាសុី បាសុីហ្វិក លើប្រធានបទអទិភាពសម្រាប់...
អានបន្ត
ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្រ្ដីវ័យក្មេងវ័យនៅកម្ពុជា
ស្រ្ដីវ័យក្មេងចំនួន ៤១នាក់ទាំងពីរខេត្ត នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការយេនឌ័រ...
អានបន្ត
អ្នកដឹកនាំមិនបានកំណត់នៅលើភេទ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ឬអាយុឡើយ
កាលពីថ្ងៃ ២០ និង២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅខេត្តសៀមរាប ស្រ្ដីវ័យក្មេងដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្របសម្រួលដោយអង្គការយេនឌ័រ...
អានបន្ត
អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ខួបលើកទី១១២
ក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ខួបលើកទី ១១២នេះអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកម្ពុជាបាន ធ្វើយុទ្ធនាការបែបកិច្ចពិភាក្សានិងឆ្លុះបញ្ចាំង...
អានបន្ត
បង្ការទប់ស្កាត់ អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រីដែលមានពិការភាព
នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា បានប្រារព្ធពីធី ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយគម្រោង”បង្ការទប់ស្កាត់...
អានបន្ត
ទស្សនៈទានយេនឌ័រ & និន្នាការភេទ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ
តាមរយៈគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីសិទ្ធិកុមារ អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា...
អានបន្ត
1 2