ប្លុក

បុរសប្រពៃ

ផ្សាយ​ថ្ងៃ សុក្រ 07, 22

បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”’​នេះ​ត្រូវបានផលិត​ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​ជម្រុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី និងដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ​យុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ដើម្បី​បញ្ចប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​ក្មេងស្រីឆ្នាំ២០២១។ ​​​ពួកយើងចង់ឃើញសង្គមមួយដែលពោពេញដោយសុភាពបុរស និងមិនចង់ឃើញរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើ​ហិង្សាកើតឡើង​លើស្ត្រី និងក្មេងស្រីឡើយ។

ផ្ដើមពីអ្នក ដើម្បីសង្គមគ្មានហិង្សាលើស្រ្ដី និងក្មេងស្រី!

អរគុណច្រើនសម្រាប់ការរង់ចាំទស្សនាវីដេអូរបស់យើង និងសូមបងប្អូនចូលរួមរីករាយស្ដាប់បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”ទាំងអស់គ្នា​។

 

Special thank to: USAID Cambodia

 

#GADC #CAWSR #ProperMen #16daysofActivism2021