ទំនាក់ទំនងមក​ពួក​យើង

រក្សា​ទំនាក់ទំនង

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​

ដាក់ប​ណ្តឹ​ង​?

សូមផ្ញើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈអាស័យដ្ឋានអុីមែល៖ ethics@gadc.org.kh ឬតាមរយៈគេហទំព័រដាក់បណ្ដឹង។ សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោម – គោលនយោបាយផ្លុំកញ្ចែ

ផ្ញើសារមកពួកយើង