ច្បាប់និងគោលនយោបាយ

ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិភាព
ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ (1994)
ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ
អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារី
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2697 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2697
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការការពារជនរងគ្រោះ
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803