ចូលរួម

សមភាពយេនឌ័រគឺជាការប្រយុទ្ធរបស់មនុស្ស មិនមែនជាការប្រយុទ្ធរបស់ស្ត្រីទេ។ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះគឺដោយការសហការ ការរៃអង្គាសថវិកា ការបរិច្ចាគ ឬការស្ម័គ្រចិត្ត។