ធ្វើការជាមួយយើង

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter ទៅ info@gadc.org.kh ដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណងជើងនៃមុខតំណែង។ មានតែបេក្ខជនដែលបានចុះបញ្ជីនៅសល់តែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានទាក់ទងនិងដាក់ស្នើឯកសារនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើមកវិញ។Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2697
Job # Job Title Job Description Closing Date
1 មន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យករនិងអ្នកគណនេយ្យ Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2697 Download Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2697 Closed
2 អ្នកគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ N/A Closed
3 អ្នកប្រឹក្សាបង្កើតគេហទំព័ររយៈពេលខ្លី N/A Closed
4 ការប្រឹក្សារយៈពេលខ្លីលើការស្ទង់មតិតាមខ្សែមូលដ្ឋាន EU N/A Closed