យុទ្ធនាការមួយពាន់លានរះនៅឆ្នាំ 2016 – អ្នកស្រីរស់សុភាព