ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

គោលបំណងជាក់លាក់

កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពធ្វើការដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រនិងភាពប្រែប្រួលនៃអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីឱ្យពួកគេអាចចែករំលែកទស្សនៈយេនឌ័រក្នុងចំណោមក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេនិងបញ្ចូលគំនិតយេនឌ័រទៅនឹងច្បាប់គោលនយោបាយផែនការគម្រោងនិងសកម្មភាពនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

របៀបដែលយើងធ្វើការ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ GADC សម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលនិងសេវាយេនឌ័រផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សាធារណជននិងអតិថិជន។

  • ការបណ្ដុះបណ្ដាលកាត់ដេរ: វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើការស្នើសុំពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនភ្នាក់ងារអង្គការក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នសាធារណៈ។
  • ការបណ្តុះបណ្តាលនៅផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃ: ផ្តល់ជូននៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ GADC ច្រើនដងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសំដៅទៅលើប្រធានបទជាក់លាក់សម្រាប់ក្រុមគោលដៅផ្សេងៗគ្នា។
  • សេវាកម្មយេនឌ័រផ្សេងៗ: ការបង្វឹកនិងការណែនាំការបង្កើតគោលនយោបាយយេនឌ័រការពិគ្រោះយោបល់និងស្រាវជ្រាវយេនឌ័រក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយនឹងជំនាញពិតប្រាកដ។
សមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍អនុវត្តសកម្មភាពដូចខាងក្រោម:
  • សកម្មភាពដែលបានកែប្រែ: វាគឺជាសេវាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែល GADC បង្កើតប្រាក់ចំណូល។ សេវាកម្មនេះរួមបញ្ចូលទាំងកញ្ចប់នៃការបណ្តុះបណ្តាល (កម្មវិធីសិក្សាអភិវឌ្ឍន៏សម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការណែនាំ) និងពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ ប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្មទាំងនេះបានរួមចំណែកដល់សកម្មភាពរបស់ GADC ។
  • នៅក្នុងសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុក: រចនាសម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ដែលត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីមូលនិធិម្ចាស់ជំនួយស្នូល។ GADC បន្តកសាងក្រុមយុវជនសមត្ថភាពនិងស្ថានប័នរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់ GADC ស្តីពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រនិងច្បាប់ថ្មីនិងគោលនយោបាយថ្មីៗ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមាតិកានៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានផ្លាស់ប្តូរពីការបណ្តុះបណ្តាលការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានដល់យេនឌ័រដើម្បីផ្តោតលើយេនឌ័រនិងទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអង្គការ GADC បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកយេនឌ័រដល់អ្នកចូលរួមចំនួនជាង 13000 នាក់ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកយេនឌ័រនៅកម្ពុជា។

ក្រុមគោលដៅនិងតំបន់

ក្រុមគោលដៅរបស់យើងរួមមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងនានាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការឯកជនសមាគមយុវជនសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។