អ្វីដែលយើងធ្វើ

ដើម្បីអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន GADC បានអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រសហគមន៍នៃកម្មវិធីស្នូលចំនួនបីរួមមាន ការតស៊ូមតិ និងបណ្តាញ ការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព។ ខណៈពេលដែល GADC មានតួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់បណ្តាញសំខាន់ៗចំនួនបី។ អង្គការ​នឹង​ប្រើប្រាស់​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើការ​ក្នុង​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក និង​អន្តរជាតិ និង​អង្គការ​ពហុភាគី និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ។