អ្វីដែលយើងធ្វើ

ដើម្បីអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន GADC បានអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រជាទូទៅនៃកម្មវិធីស្នូលបីរួមមានការតស៊ូមតិនិងបណ្តាញការស្វែងរកសហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។ ខណៈដែល GADC បម្រើជាលេខាធិការដ្ឋាននៃបណ្តាញសំខាន់ៗចំនួនបី។ វានឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តនៅពេលធ្វើការជាដៃគូរជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដទៃទៀតនិងអង្គការពហុភាគីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

advocacy 1
community
capacity
what do 4