អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទិ្ធស្ត្រីនៅកម្ពុជាដើម្បីថ្កោលទោសឧកញ៉ាសុខប៊ុននិងអង្គរក្សរបស់គាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅដោយអយុត្តិធម៌នៅលើអនុស្សាវរីយ៍អេកស៊ីសុត្ថា (អាកាសាសា)

យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងជាសមាជិកនៃបណ្ដាញយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ (GADNet) បណ្តាញបុរសកម្ពុជា (CMN) កម្មវិធីភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (JASS) នៅកម្ពុជា NGO-CEDAW និង One Billion Rising Cambodia ព្រមទាំងក្រុមយុវជនដទៃទៀតដែលធ្វើការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ