របាយការណ៍បណ្តាញបុរសកម្ពុជាឆ្នាំ 2011

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803

គោលបំណង: ការតស៊ូមតិជាសាធារណៈថាអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងស្រ្តីត្រូវតែដោះស្រាយដោយបុរសនិងមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងបុរសនឹងទទួលប្រយោជន៍ពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា។