រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីបាននិយាយថាពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនធ្វើឱ្យស្ត្រីជាទូទៅធ្វើប្រមាថដល់ស្ត្រីឡើយ

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gadcorg/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803