យុវជននិងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈ

ក្នុងតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសិក្ខាសាលាស្តីពីយុវជននិងការរំលោភសេពសន្ថវៈនាងគិតថាកម្មវិធីនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយវាគឺជាការរំលឹកនិងដំណោះស្រាយល្អក្នុងការលុបបំបាត់ការរំលោភដែលប្រជាជនដឹងពីបញ្ហា។