យុទ្ធនាការបូរពណ៌ស 6 ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ 2010

ប្រធានបទនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះគឺ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការការពារជនរងគ្រោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើង” ។