ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ខួបលើកទី១១២
ក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ខួបលើកទី ១១២នេះអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកម្ពុជាបាន ធ្វើយុទ្ធនាការបែបកិច្ចពិភាក្សានិងឆ្លុះបញ្ចាំង...
អានបន្ត
ពិការភាព
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Jodie ពីអង្គការ EmbraceAbility បានផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី...
អានបន្ត
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃ ទី២៩ ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (#GADC)មានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសហការរៀបចំជាមួយ...
អានបន្ត

ព័ត៌មានទាំងអស់

អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ខួបលើកទី១១២
ក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ខួបលើកទី ១១២នេះអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកម្ពុជាបាន ធ្វើយុទ្ធនាការបែបកិច្ចពិភាក្សានិងឆ្លុះបញ្ចាំង...
អានបន្ត
ពិការភាព
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Jodie ពីអង្គការ EmbraceAbility បានផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី...
អានបន្ត
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃ ទី២៩ ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (#GADC)មានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសហការរៀបចំជាមួយ...
អានបន្ត
បុរសប្រពៃ
បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”’​នេះ​ត្រូវបានផលិត​ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​ជម្រុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី...
អានបន្ត
ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង
បទចម្រៀង “ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង” ដោយ YungLady ft. TingTong-និមិត្ត ផលិតឡើងយ៉ាងពិសេស ក្នុងគោលបំណងចូលរួមយុទ្ធនាការ...
អានបន្ត
សកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ
កាលពីថ្ងៃទី២៣ ២៤ កក្តដា ២០២២ ដោយមានការគាំទ្រក្នុងភាពជាដៃគូពីអង្គការជំនួយនៃ ប្រជា លរដ្ឋន័រវេស្សន៏ក្នុងគម្រោង...
អានបន្ត
ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ
ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គម្រោង «ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ»...
អានបន្ត