ព័ត៌មាន

ពិការភាព

ផ្សាយ​ថ្ងៃ ពុធ 10, 22

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Jodie ពីអង្គការ EmbraceAbility បានផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “ពិការភាព” ជូនបុគ្គលិករបស់អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (#GADC) ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ អំពីពិការភាព លើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នក្នុងស្ថាប័ន និងចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង ស្តីពីបង្ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រីមានពិការភាព នៅប្រទេសកម្ពុជា។

 

អត្ថបទផ្សេងៗ

photo_2022-09-30_12-01-27

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃ ទី២៩ ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការយេនឌ័រ...
Screenshot 2022-07-29 112813

បុរសប្រពៃ

បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”’​នេះ​ត្រូវបានផលិត​ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​ជម្រុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី...
Screenshot 2022-07-29 111149

ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង

បទចម្រៀង “ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង” ដោយ YungLady ft. TingTong-និមិត្ត...
photo_2022-07-28_15-09-12

សកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ២៤ កក្តដា ២០២២ ដោយមានការគាំទ្រក្នុងភាពជាដៃគូពីអង្គការជំនួយនៃ...