បង្ហាញករណីអនុវត្តល្អបំផុតនិងមេរៀនដែលបានរៀនសូត្រដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា

អង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (GADC) និងអង្គការហេហ្វឺអន្តរជាតិកម្ពុជា (HIC) បាននិងកំពុងអនុវត្តគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 3 ឆ្នាំក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពី “ការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសង្គម” ពីឆ្នាំ 2013-2015 ។ ឃុំចំនួន 6 ក្នុងខ្រត្តចំនួនបីគឺខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្រត្តពោធិ៍សាត់និងខ្រត្តព្រវ្រងគឺជាឃុំគោលដៅសម្រប់ការអនុវត្តគម្រងន្រះ។

គោលបំណងរួមនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនិងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងនេះកសាងលើជំនាញនិងការតាមដានកំណត់ត្រារបស់ដៃគូទាំងពីរគឺ GADC ស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាពយេនឌ័រនិងលោកហេហ្វឺស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

យើងមានគម្រោងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពី “ការអនុវត្តល្អនិងមេរៀនដែលបានរៀនសូត្រ” នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ II ។ សិក្ខាសាលានេះសំដៅបង្ហាញពីជោគជ័យ, បញ្ហាប្រឈមនិងការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកទទួលផលគោលដៅនិងឱកាសសម្រាប់អង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការរចនាគម្រោងទៅនឹងអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់របស់ពួកគេចម្លងនិងពង្រីកគម្រោងទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

អ្នកចូលរួមប្រហែល 200 នាក់មកពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិស័យឯកជននិងអ្នកទទួលផលគម្រោងនឹងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។ សំខាន់ជាងនេះទៀតតំណាងមកពីគណៈប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានផ្តល់នូវសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ហើយតំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងត្រូវបានផ្តល់សុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលានេះ។

GADC និង Heifer ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាវិធីសាស្រ្តរួមនិងសកម្មភាពរួមទាំងការអនុវត្តល្អនិងមេរៀនដែលទទួលបានពីគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងពង្រីកតាមរយៈគម្រោងនាពេលអនាគតដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនិងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង:

  • លោកស្រីរស់សុភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជានិងលេខាធិការដ្ឋាននៃបណ្ដាញយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 855 23 215 137 ។
  • លោកស្រីកែវគៀងនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការហេហ្វឺអន្តរជាតិកម្ពុជា (HIC) តាមរយៈទូរស័ព្ទ: (855 12 921 293) ។