ធនធាន

អង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (GADC) ផ្តល់នូវធនធានជាច្រើនក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រតាមរយៈរបាយការណ៍ករណីសិក្សាការបោះពុម្ពរូបថតនិងច្បាប់និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដល់សាធារណៈជនផងដែរ។