ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ឈ្មោះ: គង់មេតា

អ៊ីមែល: cco@gadc.org.kh

T: 023 215 137

M: 017 376 304