ដំណើរថ្មីនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងក្តីសង្ឃឹម

ជីវិតរបស់រ៉ានបានផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីនាងបានចាប់ផ្តើមរៀនសូត្រច្រើនពី GADC ហើយក៏តែងតែចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ GADC ។ រ៉ាននិងប្ដីរបស់នាងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដទៃរៀន។