ខ្ញុំរឹងមាំនិងមានទំនុកចិត្ត

លោកស្រីជាស៊ីណាបានធ្វើការជាមួយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជារយៈពេលប្រហែល 6 ខែនៅពេលលោកស្រីត្រូវបានគេអញ្ជើញអោយចូលរួមជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម 40 នាក់នៃសហគមន៍អនុវត្តមួយដែលនិយាយពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។