ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយស្តីពីការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងសកម្មភាពបង្កើតចំណូល