ករណី​សិក្សា

ការងារផ្ទះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំផងដែរ
រឿងជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រ្តី
ខ្ញុំរឹងមាំនិងមានទំនុកចិត្ត
ដំណើរថ្មីនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងក្តីសង្ឃឹម
Women’s Political Participation and its Effectiveness at Commune/ Sangkat level in Cambodia
យុវជននិងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈ